Ansvarsfraskrivelse for beskyttelse af personlige oplysninger


BEMÆRKNING VEDRØRENDE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 
WeatherTech Direct, LLC med kontor på 1 WeatherTech Way, Bolingbrook, IL 60440 (USA), herefter "Dataansvarlig", i sin kapacitet som ansvarlig for databehandling, informerer dig i overensstemmelse med art. 13 i det italienske lovdekret 196/2003, herefter "Persondataloven" og art. 13 i EU-direktivet 2016/679, herefter "GDPR", at de data, du opgiver, vil blive behandlet på følgende måder og til følgende formål:
 
1. Emne for behandling, formål og lovmæssigt grundlag
Vi bruger visse data om dig til at give dig adgang til reserverede områder af webstedet. Det drejer sig om personlige oplysninger og kontaktoplysninger, som du selv opgiver i registreringsformularen. Det gælder specielt dine identificerende oplysninger (for- og efternavn, e-mailadresse), og disse data behandles kun for at gøre det muligt for dig at få adgang til det reserverede område på www.weathertecheurope.com/dk/my-account/register/. Vi kan ikke tilmelde dig uden disse oplysninger. En beslutning om ikke at opgive nogen yderligere oplysninger, f.eks. din adresse eller dit telefonnummer, forhindrer dig ikke i at registrere. Der anmodes udelukkende om disse oplysninger for at forenkle kommunikationen mellem dig og vores virksomhed i forbindelse med de angivne formål. Desuden og med dit specifikke samtykke kan de kontaktoplysninger, du opgiver, bruges til at sende dig salgsmeddelelser om vores tilbud. Hvis du beslutter ikke at give dit samtykke til denne type behandling til markedsføringsformål, vil det ikke påvirke hovedformålet med adgang til rabatter, der er reserveret for kortholdere.
 
2. Behandlingsmetoder
Dine personoplysninger vil blive behandlet ved hjælp af de handlinger, der er beskrevet i art. 4 i persondataloven og art. 4 (2) i GDPR, og det er: indsamling, optagelse, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, afsløring gennem overførsel, spredning eller på anden måde at gøre tilgængelig, samjustering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse af dataene. Dine data vil blive behandlet både på papir og elektronisk og/eller automatisk. Den behandling, der udføres af personer, der er ansvarlige for behandling, og partnere som del a deres respektive pligter og i overensstemmelse med de modtagne anvisninger, vil altid blive udført alene med henblik på de specifikke formål og i streng overensstemmelse med de principper for fortrolighed og sikkerhed, som kræves af de gældende bestemmelser.
 
3. Adgang til data
Til de formål, der er beskrevet i afsnit 2, kan dine data blive gjort tilgængelige:
– for medarbejdere og partnere hos den dataansvarlige i deres kapacitet som personer, der er ansvarlige for behandling og/eller interne databehandlere og/eller systemadministratorer;
– for tredjepartsvirksomheder eller andre parter (f.eks. kreditinstitutioner, professionelle bureauer, konsulenter, forsikringsselskaber osv.), som udfører udliciterede aktiviteter på databehandlerens vegne i deres kapacitet som eksterne dataansvarlige.
 
4. Afsløring af data
Uden behov for udtrykkeligt samtykke (art. 24 i persondataloven og art. 6 i GDPR) kan databehandleren afsløre dine data til formålene i afsnit 2 til tilsynsførende bureauer og/eller myndighederne samt alle andre parter, til hvem en sådan afsløring er obligatorisk i henhold til lovgivningen, for at kunne udføre de førnævnte formål. Dine data vil ikke blive afsløret.
 
5. Overførsel af data
Dine data kan bliver overført til uden for den Europæiske Union. Databehandleren sikrer, at overførslen af data til uden for EU vil blive gjort i overensstemmelse med gældende lovmæssige bestemmelser, og fremhæver om nødvendigt aftaler, der sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse og/eller indføring af et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse og/eller indførelse af de kontraktmæssige standardbetingelser, som EU-kommissionen har forestillet sig og/eller bindende erhvervsregler.
 
6. Opbevaring af data
Alle opgivne personoplysninger vil blive behandling lovligt, rimeligt, passende og proportionelt ved kun at bruge de computer- og telefonimetoder, der er strengt nødvendigt for det formål, der er beskrevet ovenfor. Under alle omstændigheder vil personoplysninger kun blive gemt i en maksimal periode, der er strengt nødvendig for at formidle de fordele, der er forbundet med brug af rabatkortet og/eller til administrative og regnskabsmæssige formål eller specifikke lovmæssige forpligtelser. Personoplysninger, der ikke behøver at blive opbevaret til de formål, der er angivet, vil blive slettet eller anonymiseret. Bemærk, at de computersystemer, der er brugt til at administrere de indsamlede oplysninger, fra starten er konfigureret for at minimere brugen af personlige oplysninger.
 
7. Datapersonens rettigheder
Som en dataperson har du rettigheder under art. 7 i persondataloven og art. 15 og efterfølgende i GDPR og specifikt ret til følgende:
a) opnå bekræftelse fra den dataansvarlige i forbindelse med, om dine personoplysninger bliver behandlet eller ej, og, hvor det er tilfældet, adgang til personoplysningerne og følgende oplysninger: formålene med behandlingen; de berørte kategorier af personligt data; modtagerne eller kategorierne af modtagere til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive afsløret, og specielt modtagere i tredje og særligt modtagere i tredjeverdenslande eller internationale organisationer; hvor muligt den anslåede periode, hvori personoplysningerne gemmes, eller hvis det ikke er muligt, de kriterier, der blev brugt til at bestemme den pågældende periode; hvor personoplysningerne ikke indsamles fra datapersonen; alle tilgængelige oplysninger om deres kilde; forekomsten af en automatisk individuel beslutningstagende proces, herunder profilering, og som minimum i disse tilfælde betydningsfulde oplysninger angående den anvendte logik samt vigtigheden og de forventede konsekvenser for datapersonen i forbindelse med denne behandling.
b) opnå, at den dataansvarlige øjeblikkeligt retter unøjagtige personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålene med behandlingen skal du have ret til at få fuldført ukomplette personoplysninger, herunder gennem levering af en supplerende erklæring.
c) opnå, at den dataansvarlige sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvor én af følgende årsager gør sig gældende: a) personoplysningerne er ikke nødvendige i relation til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; b) du trækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til punkt (a) i artikel 6(1) eller punkt (a) i artikel 9(2), og hvor der ikke er noget lovmæssigt grundlag for behandlingen, tilbage; c) du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21(1), og der er ingen overvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21(2); d) personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; e) personoplysningerne skal slettes for at være i overensstemmelse med et lovkrav i unionens eller medlemsstatens lovgivning, som databehandleren er underlagt; f) personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med det tilbud om informationssamfundstjenester, der henvises til i artikel 8(1).
d) opnår fra den dataansvarlige begrænsning af behandling, hvor én af følgende gør sig gældende: a) du modsætter dig nøjagtigheden af personoplysningerne, og giver den dataansvarlige en periode til at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne; b) behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug; c) den dataansvarlige behøver ikke længere personoplysningerne til formålene med behandlingen, men du kræver dem til etablering, udøvelse eller forsvar mod juridiske krav; d) du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21(1) og afventer verificering af, om den dataansvarliges legitime grunde tilsidesætter dine.
e) modtage de personoplysninger, der angår dig, og som du har givet en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format og have ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet afgivet til, hvor: a) behandlingen er baseret på en kontrakt; b) behandlingen udføres automatisk. Ved udøvelse af din ret til dataportabilitet skal du have ret til at få personoplysningerne overført direkte fra én dataansvarlig til en anden, hvor dette er teknisk rimeligt.
f) når som helst gøre indsigelse på et grundlag, der relaterer til din specielle situation, mod behandlingen af dine personoplysninger, på grundlag af punkt (e) eller (f) i artikel 6(1), herunder profilering, der er baseret på disse bestemmelser. Hvor personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, skal du have retten til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, at det er relateret til sådan direkte markedsføring.
g) retten til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som skaber juridiske virkninger angående dig, eller som på lignende vis påvirker dig betydeligt.
h) retten til at klage hos en tilsynsførende myndighed.
 
 
8. Metoder til udøvelse af rettigheder
Du kan når som helst udøve dine rettigheder ved at kontakte WeatherTech Direct, LLC via e-mail: privacyeu@weathertech.com
Dataansvarlig, databehandler og personer, der er ansvarlige for behandling
Databehandleren er WeatherTech Direct, LLC med kontor på 1 WeatherTech Way, Bolingbrook, IL 60440 (USA). Den opdaterede liste over databehandlere og personer, der er ansvarlige for behandling, opbevares på den dataansvarliges registrerede kontorer.
 
 
Luk