Privacyverklaring


OPMERKING OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 
WeatherTech Europe S.r.l. met kantoren in Via Caduti del Lavoro 25, Sorbolo (Parma), hierna te noemen de 'verwerkingsverantwoordelijke' in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens, informeert u conform art. 13 van het Italiaanse wettelijke decreet 196/2003, hierna te noemen de 'privacycode', en art. 13 van de EU-verordening 2016/679, hierna te noemen 'AVG', dat de gegevens die u verstrekt op de volgende manieren en om de volgende redenen worden verwerkt:
 
1. Onderwerp van de verwerking, doelen en wettelijke basis
We gebruiken bepaalde gegevens om u toegang te bieden tot afgeschermde delen van de website. Dit zijn de persoonlijke en contactgegevens die u zelf verstrekt op het registratieformulier. Dit zijn met name uw identiteitsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres); deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om u toegang te bieden tot het afgeschermde gebied van https://www.weathertecheurope.com/nl/my-account/register/. We kunnen u niet inschrijven zonder deze gegevens. Als u besluit geen verdere gegevens te verstrekken, zoals uw adres of telefoonnummer, kunt u nog steeds registreren. Deze informatie vragen wij alleen om de communicatie tussen u en ons bedrijf gemakkelijker te maken ter wille van de genoemde doeleinden. Met uw nadrukkelijke toestemming kan de door u verstrekte contactinformatie ook worden gebruikt om u berichten te sturen over onze aanbiedingen. Als u geen toestemming verleent voor dit type verwerking voor marketingdoeleinden, heeft dat geen invloed op het hoofddoel, nl. de toegang tot de kortingen die zijn voorbehouden voor kaarthouders.
 
2. Verwerkingsmethoden
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op de manieren zoals beschreven in art. 4 van de privacycode en art. 4 (2) van de AVG, te weten: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de gegevens. Uw gegevens worden zowel op papier verwerkt als elektronische en/of automatisch. De verwerking die wordt gedaan door personen die belast zijn met het verwerken en partners als onderdeel van hun respectievelijke verplichtingen en volgens de ontvangen instructies, gebeurt altijd alleen ten behoeve van de specifieke doeleinden en onder strikte naleving van de principes van vertrouwelijkheid en veiligheid zoals vereist door de geldende regelgeving.
 
3. Toegang tot gegevens
Voor de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 2, kunnen uw gegevens toegankelijk worden gemaakt:
- voor de werknemers en partners van de verwerkingsverantwoordelijke in hun hoedanigheid als personen die belast zijn met het verwerken en/of interne verwerkers en/of systeembeheerders;
- voor derden-bedrijven of andere partijen (zoals kredietbeoordelaars, professionele studio's, adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, enz.) die uitbestede activiteiten uitvoeren namens de verwerkingsverantwoordelijke in hun hoedanigheid van externe verwerkers.
 
4. Verstrekking van gegevens
Zonder noodzaak voor nadrukkelijke toestemming (art. 24 van de privacycode en art. 6 van de AVG) kan de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verstrekken voor de doeleinden in paragraaf 2 aan toezichthouders en/of autoriteiten en aan alle andere partijen wanneer het verstrekken verplicht is bij wet voor het uitvoeren van de eerder genoemde doelen. Uw gegevens worden niet geopenbaard.
 
5. Doorgifte van gegevens
Uw gegevens worden doorgegeven naar buiten de Europese Unie. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de doorgifte van gegevens buiten de EU gebeurt in overeenstemming met de geldende regelgeving, waarbij zo nodig overeenkomsten worden gesloten die een voldoende beschermingsniveau waarborgen en/of de standaardcontractbepalingen worden overgenomen die zijn vastgesteld door de Europese Commissie en/of bindende bedrijfsvoorschriften.
 
6. Opslag van gegevens
Alle verstrekte persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk, relevant en proportioneel verwerkt, waarbij uitsluitend de computer- en telefoonmethodes worden gebruikt die strikt noodzakelijk zijn om de boven beschreven doeleinden na te streven. In geen geval worden persoonsgegevens langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de voordelen over te dragen die gekoppeld zijn aan de kortingskaart en/of voor administratieve en boekhoudingsdoeleinden of specifieke wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die niet opgeslagen hoeven te worden voor de aangegeven doeleinden worden verwijderd of geanonimiseerd. Merk op dat de computersystemen die worden gebruikt om de verzamelde gegevens te beheren van begin af aan zijn geconfigureerd voor een minimaal gebruik van persoonsgegevens.
 
7. Rechten van de betrokkene
Als betrokkene hebt u rechten onder art. 7 van de privacycode en art. 15 en volgende van de AVG, met name het recht om:
a) van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en in de volgende informatie: de doelen van de verwerking; de betrokken categorieën persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
b) van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van u ßbetreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
c) de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; b) u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; c) u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2; d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.
d) van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: a) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; d) u hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
e) de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen; u hebt tevens het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien: a) de verwerking berust op een overeenkomst; b) de verwerking wordt via geautomatiseerde procedés verricht. Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.
f) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
g) het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.
h) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 
 
8. Methoden om uw rechten geldend te maken
U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact per e-mail op te nemen met WeatherTech Europe S.r.l.: privacyeu@weathertech.com
Verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die belast zijn met de verwerking
De verwerkingsverantwoordelijke is WeatherTech Europe S.r.l. met kantoren in Via Caduti del Lavoro 25, Bogolese di Sorbolo (Parma), Italië. Een bijgewerkte lijst verwerkers en personen die belast zijn met de verwerking wordt bijgehouden op het geregistreerde kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Sluiten