Gebruiksvoorwaarden


Definities

 • voor "Juridische kennisgevingen": De algemene voorwaarden.
 • voor "Website" of "site": De website http://www.weathertecheurope.com/nl/, de startpagina van http://www.weathertecheurope.com/nl/ en de andere webpagina's van de website, of andere verzamelde gegevens en/of toepassingen beheerd of geleverd door WeatherTech Direct, LLC en geraadpleegd met behulp van elektronische hulpmiddelen als pc's, laptops, handhelds, mobiele telefoons, digitale camera's, tv-apparatuur, of netwerkapparaten voor bedrade of draadloze netwerken.
 • voor "Inhoud": webpagina's, tekstdocumenten, redactionele inhoud, correspondentie, tekeningen, grafische elementen, afbeeldingen en foto's, databases, software en alle overige audiovisuele materialen van welk type en welke aard dan ook.
 • voor "Services": alle functies, apparaten, toepassingen, gegevens of andere voorzieningen die beschikbaar zijn door middel van deze website.
 • voor "Bezoeker" of "gebruiker": een persoon die zich toegang verschaft tot de website, met of zonder toestemming van WeatherTech Europe, of een persoon die gebruikmaakt van de genoemde site, al dan niet na zich te hebben "geregistreerd".
 • voor "Framing": opname van de "served" (gekoppelde) pagina die behoort tot een bepaalde site binnen de structuur van een andere "served" (koppelende) site.
 • voor "Deep link": een rechtstreekse koppeling op een website naar een specifieke pagina op een andere website waarbij de startpagina daarvan wordt gepasseerd.

Procedures en voorwaarden voor gebruik van de website

Eenieder die deze website bezoekt of op enige wijze gebruikt, aanvaardt, zonder beperkingen, te zijn gebonden aan de hieronder beschreven voorwaarden. Eenieder de deze voorwaarden niet aanvaardt en niet hieraan wenst te zijn gebonden, wordt beschouwd niet bevoegd te zijn om materiaal op deze site te raadplegen, te gebruiken of te downloaden.

wijzigen. Indien de voorwaarden zijn gewijzigd, impliceert het raadplegen van de website instemming met de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht

Alle inhoud gepubliceerd op de website, met inbegrip van de selectie en organisatie ervan alsmede de lay-out en het design van de website, is beschermd door het privacyrecht (Italiaanse wettelijke verordening 30/6/2003, #196) auteursrecht, (wet 22/4/1941, #633, geamendeerd door Italiaanse wettelijke verordening 29/12/1992 #518 inzake wettelijke bescherming van software), en door andere nationale en internationale intellectuele en industriële eigendomswetten, inclusief eventuele amendementen en supplementen.

Inhoud en doel van de site

De inhoud van de website is gecontroleerd aan de hand van het Italiaanse recht en de richtlijnen van de Europese Unie, met inbegrip van de wetten en richtlijnen inzake de bescherming van literaire en artistieke werken, en is bestemd voor gebruikers in binnen- en buitenland. Het doel van de website is het publiceren van nieuws op internet over het bedrijf WeatherTech Direct, LLC en de Groep waartoe dit bedrijf behoort voor informatieve en advertentiedoeleinden, alsmede het leveren van online diensten.

WeatherTech Direct, LLC bevestigt het volgende:

 • Het bedrijf heeft procedures geïmplementeerd om de standaard van nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit en relevantie van de informatie op deze website te waarborgen.
 • Het bedrijf doet al het mogelijk om technische of typografische fouten die zich eventueel voordoen zo snel mogelijk te corrigeren.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor de inhoud en de functionele en operationele procedures van de website en de diensten die er worden aangeboden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of vertragingen bij het actualiseren.

De inhoud en alle elementen ervan mogen uitsluitend worden gereproduceerd (ook gedeeltelijk of met bronvermelding) na voorafgaande schriftelijke toestemming van WeatherTech Europe.

Voorschriften voor het gebruik van de inhoud van de site

 1. Toegestane activiteiten

  Toegang tot de website en de inhoud ervan, als geregistreerde of niet-geregistreerde bezoeker, is uitsluitend toegestaan voor de doeleinden die zijn goedgekeurd door WeatherTech Europe, en zoals is aangegeven op deze website. De website en de gegevens die deze bevat mogen uitsluitend worden geraadpleegd en gebruikt voor persoonlijke doeleinden (zoals voor persoonlijke informatie, onderzoek of studie).

 2. Verboden activiteiten

  De gebruiker mag de website en de gegevens die deze bevat niet gebruiken voor commerciële doeleinden, of derden in staat stellen dit te doen. Zakelijk of commercieel gebruik door welke gebruiker dan ook is streng verbonden, tenzij vooraf schriftelijk contractueel overeengekomen met WeatherTech Europe. In alle gevallen is het volgende verboden:
  • wijzigingen aanbrengen in de website, of in de inhoud of toegangsprocedures ervan;
  • gedrag dat onwettig is op grond van het huidige recht (bijvoorbeeld computercriminaliteit, zoals illegale toegang tot computersystemen);
  • gedrag dat erop is gericht onderdelen van deze websites te splitsen en/of op te nemen in websites van derden; dergelijke inhoud te wijzigen, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, laden vanuit een programma, openbaar maken, verzenden of distribueren, op welke wijze dan, geheel of gedeeltelijk, inclusief codes en software, zonder de voorafgaande toestemming van WeatherTech Europe, of in strijd met deze voorwaarden;
  • proberen toegang te verkrijgen tot besloten delen van de website zonder machtiging;
  • uploaden van destructieve computerprogramma's, bestanden of andere materialen met ontwrichtende kenmerken, zoals virussen, gemanipuleerde bestanden, "verborgen" bestanden (zoals afbeeldingen waarin geluidsbestanden zijn geïntegreerd), wormen, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen of openen van meerdere schermen, en voor andere activiteiten die, in het algemeen, in staat zijn de integriteit, functionaliteit of online communicatie van de website te verstoren;
  • in het algemeen, enig gebruik dat leidt tot beschadiging, onderbreking of beperking van deze website of de diensten ervan, of dat de potentie daartoe heeft;
  • ongeautoriseerde verzameling van persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld e-mailadressen) via de website.

 3. Verboden activiteiten - gevolgen

  Zonder afbreuk te doen aan rechten, bevoegdheden of autoriteit toebehorend aan derden, behoudt WeatherTech Direct, LLC zich het recht voor juridische stappen te nemen indien verboden activiteiten plaatsvinden.

  Indien overtreding van de gebruiksvoorwaarden van de website wordt vastgesteld, behoudt WeatherTech Direct, LLC zich het recht voor corrigerende maatregelen te nemen zonder voorafgaande kennisgeving, waaronder het blokkeren van toegang tot de website en de diensten ervan door de bezoeker/gebruiker en het verwijderen van materiaal dat daar is geplaatst door de betreffende bezoeker/gebruiker, zonder directe of indirecte verantwoordelijkheid te aanvaarden. WeatherTech Direct, LLC heeft zichzelf de verplichting opgelegd volledig samen te werken met alle bevoegde autoriteiten, onder meer om de identiteit vast te stellen van personen die verantwoordelijk zijn voor wetsovertredingen.

Verbindingen met andere websites

De website van WeatherTech Direct, LLC kan koppelingen bevatten naar andere websites die toebehoren aan derden.

Door het volgen van de koppelingen naar andere websites, verlaat de gebruiker de website van WeatherTech Direct, LLC vrijwillig en wordt deze geleid naar pagina's op het web buiten deze website. WeatherTech Direct, LLC heeft zichzelf de verplichting opgelegd vooraf toestemming te vragen alvorens een koppeling op te nemen naar de website van een derde partij. Gebruikers die besluiten zich toegang te verschaffen tot andere websites waarnaar een koppeling is opgenomen, dragen alle risico's die aan deze beslissing zijn verbonden. WeatherTech Direct, LLC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die toegankelijk zijn via de koppelingen, maar die niet onder de zeggenschap van WeatherTech Direct, LLC vallen. Zonder afbreuk te doen aan overeenkomsten met derden, behoudt WeatherTech Direct, LLC zich het recht voor koppelingen of koppelingsprogramma's op elk moment te verwijderen.

Gebruikers die een koppeling naar deze website op hun startpagina wensen op te nemen, dienen vooraf toestemming te vragen van WeatherTech Direct, LLC door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het kantoor op het adres via Pier Carlo Cadoppi 9, Reggio Emilia. WeatherTech Direct, LLC behoudt zich het recht voor het verzoek te evalueren en de toestemming geheel naar eigen goeddunken te verlenen; WeatherTech Direct, LLC behoudt zich tevens het recht voor rechtens op te treden tegen personen die koppelingen plaatsen waarvoor niet vooraf toestemming is verleend. Zogeheten "deep linking" is verboden. Alle koppelingen naar deze website dienen rechtstreeks te leiden naar de startpagina van de website en dienen duidelijk te maken dat deze website en de inhoud ervan los staan van de website waarop de koppeling is opgenomen; daarnaast dient duidelijk te worden gemaakt dat WeatherTech Direct, LLC eigenaar en exploitant van deze site is, zonder inhoud te delen met de site die de koppeling heeft gemaakt. Evenzo is de "framing" techniek verboden.

Aansprakelijkheid

WeatherTech Direct, LLC (binnen de context van dit artikel met inbegrip van haar beheerders, auditors, directeuren, medewerkers, agenten en WeatherTech Europe-consultants) en de licentienemers van WeatherTech Direct, LLC kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen en/of schade die gebruikers en/of derde partijen ondervinden als gevolg van het gebruik van deze website en/of de inhoud ervan. WeatherTech Direct, LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en/of schade veroorzaakt door rechtmatige stappen die het bedrijf neemt om de bovengenoemde verboden activiteiten aan te pakken. Verder kan WeatherTech Direct, LLC niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die de gebruikers ervaren als gevolg van onderbreking, opschorting, vertraging of storingen in de dienstverlening als gevolg van storingen in de elektriciteitsvoorziening of telefoon-/telecommunicatiediensten, of andere technische middelen die worden gebruikt voor de verzending van de inhoud, en waarvoor WeatherTech Direct, LLC niet verantwoordelijk is. Niettegenstaande constante inspanningen ter verbetering van de geleverde diensten, kan WeatherTech Direct, LLC niet aansprakelijk worden gesteld jegens derden met betrekking tot de nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud van de website.

 
Sluiten