Oświadczenie o prywatności


POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
WeatherTech Europe S.r.l. z siedzibą w Via Caduti Del Lavoro 25, Sorbolo (Parma), dalej zwana „Administratorem", działając w charakterze Administratora przetwarzania danych, informuje Państwa zgodnie z art. 13 włoskiego Dekretu Ustawodawczego 196/2003, dalej zwanego „Kodeksem Prywatności", i art. 13 Rozporządzenia UE nr 2016/679, dalej zwanego „RODO", że dane, które Państwo przekazują, będą przetwarzane w następujący sposób i do następujących celów:
 
1. Przedmiot przetwarzania, cele i podstawa prawna
Wykorzystujemy Państwa pewne dane, aby umożliwiać Państwu dostęp do zastrzeżonych obszarów w witrynie. Są to dane osobowe i kontaktowe, które Państwo nam przekazują, wypełniając formularz rejestracji. W szczególności są to informacje, które mogą Państwa zidentyfikować (imię i nazwisko, adres e-mail). Te dane są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Państwu dostępu do zastrzeżonego obszaru pod adresem www.weathertecheurope.com/pl/my-account/register/. Jeśli nie podadzą Państwo tych informacji, nie będziemy mogli Państwa zarejestrować. Mogą Państwo zdecydować, że nie podadzą Państwo dodatkowych informacji, takich jak adres lub numer telefonu. Brak tych informacji nie uniemożliwia rejestracji. Potrzebujemy tych informacji wyłącznie po to, aby ułatwić komunikację między Państwem i naszą firmą podczas realizowania określonych celów. Ponadto, jeśli udzielą Państwo zgody, będziemy mogli używać dostarczonych informacji kontaktowych do wysyłania wiadomości marketingowych z naszymi ofertami. Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą wyrazić zgody na takie przetwarzanie do celów marketingowych, nie będzie to miało wpływu na główny cel, jakim jest dostęp do zniżek przysługujących posiadaczom kart.
 
2. Metody przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu operacji opisanych w art. 4 Kodeksu Prywatności i art. 4 (2) RODO. Te operacje obejmują: gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, adaptację lub zmianę, przywoływanie, konsultacje, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, zastrzeganie, kasowanie i niszczenie danych. Państwa dane będą przetwarzane w postaci papierowej i elektronicznie oraz/lub automatycznie. Przetwarzanie wykonywane przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie oraz przez partnerów, w ramach ich odpowiednich obowiązków i zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, będzie zawsze prowadzone wyłącznie w celu spełnienia określonych celów i w ścisłej zgodności z zasadami poufności i bezpieczeństwa, które to zasady są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 
3. Dostęp do danych
Do celów opisanych w sekcji 2, Państwa dane mogą zostać udostępnione:
- pracownikom i partnerom Administratora, działającym w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz/lub wewnętrznych podmiotów przetwarzających, oraz/lub administratorów systemów;
- firmom zewnętrznym i innym podmiotom (takim jak instytucje kredytowe, studia profesjonalne, konsultanci, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), które wykonują obowiązki zlecone im z zewnątrz w imieniu Administratora, działając w charakterze zewnętrznych podmiotów przetwarzających.
 
4. Ujawnianie danych
Bez konieczności wyraźnej zgody (art. 24 Kodeksu Prywatności i art. 6 RODO), Administrator może ujawnić Państwa dane do celów w sekcji 2 Agencjom Nadzoru i/lub Organom Prawnym, jak również innym podmiotom, w stosunku do których takie ujawnienie jest obowiązkowe na mocy prawa w celu realizacji wyżej wymienionych celów. Państwa dane nie będą ujawniane.
 
5. Przesyłanie danych
Państwa dane będą przesyłane poza Unię Europejską. Administrator zapewnia, że przesyłanie danych poza UE będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie konieczności Administrator zawrze umowy zapewniające wystarczający poziom ochrony i/lub przyjmujące standardowe klauzule umowne przewidziane przez Komisję Europejską oraz/lub wiążące regulaminy firmowe.
 
6. Przechowywanie danych
Wszystkie dostarczone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie, stosownie i proporcjonalnie, przy użyciu wyłącznie metod teleinformatycznych, które są bezwzględnie potrzebne do realizacji wyżej opisanych celów. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż taki, jaki jest bezwzględnie wymagany, aby przyznawać korzyści powiązane z kartami rabatowymi oraz/lub do celów administracyjnych i rozliczeniowych, jak również w celu spełnienia określonych zobowiązań prawnych. Dane osobowe, które nie muszą być przechowywane do wskazanych celów, zostaną usunięte lub zanonimizowane. Systemy komputerowe wykorzystywane do zarządzania zgromadzonymi informacjami są skonfigurowane od samego początku tak, aby zminimalizować wykorzystywanie danych osobowych.
 
7. Prawa osób, których dotyczą dane
Jako osoby, których dotyczą dane, mają Państwo prawa na mocy art. 7 Kodeksu Prywatności i art. 15 i dalszych RODO, w szczególności prawo do:
a) otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, czy nie, a jeśli są, uzyskania dostępu do tych danych osobowych i następujących informacji: celów przetwarzania; kategorii konkretnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych; tam, gdzie to możliwe, podania przewidzianego okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, podania kryteriów definiowania takiego okresu; tam, gdzie dane osobowe nie są gromadzone od osób, których dotyczą dane, podania źródła wszelkich dostępnych informacji; powiadomienia o istnieniu zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji, w tym profilowania, a przynajmniej w powyższych przypadkach podania objaśniającej informacji dotyczącej zastosowanej logiki, jak również podania ważności i konsekwencji przewidywanych dla osób, których dotyczą dane, wynikających z takiego przetwarzania.
b) uzyskiwania od Administratora, bez nieuzasadnionego opóźnienia, poprawy nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełniania niekompletnych danych, w tym poprzez składanie zgłoszeń uzupełniających.
c) uzyskiwania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych bez nieuzasadnionego opóźnienia, na jednej z następujących podstaw: a) dane osobowe nie są już potrzebne w odniesieniu do celu, do którego zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; b) wycofają Państwo zgodę, na której podstawie jest wykonywane przetwarzanie, zgodnie z p. (a) Artykułu 6(1) lub p. (a) Artykułu 9(2), oraz gdy nie istnieje żadna inna prawna podstawa do przetwarzania; c) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na mocy Artykułu 21(1) i nie istnieją bardziej priorytetowe podstawy prawne do przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na mocy Artykułu 21(2); d) dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte, aby zachować zgodność z wymogiem prawnym w Unii lub w Kraju Członkowskim, któremu podlega Administrator; f) dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego w związku z Artykułem 8(1).
d) uzyskiwania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w jednej z następujących sytuacji: a) kwestionują Państwo dokładność danych osobowych, przez okres umożliwiający Administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają Państwo zamiast tego ograniczenia ich wykorzystywania; c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymagają ich Państwo do celów wniesienia i egzekwowania roszczeń prawnych i obrony przed nimi; d) sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu na mocy Artykułu 21(1), trwa weryfikacja, czy podstawy prawne Administratora mają priorytet nad Państwa podstawami.
e) otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, które przekazali Państwo któremuś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie, mają też Państwo prawo do przesyłania tych danych innemu administratorowi bez utrudnień stawianych przez Administratora, któremu zostały przekazane dane, w sytuacji, gdy: a) przetwarzanie jest oparte na umowie; b) przetwarzanie jest wykonywane przez środki automatyczne. W sytuacji egzekwowania Państwa prawa do przenośności danych, mają Państwo prawo do bezpośredniego przesyłania danych osobowych od jednego administratora do innego, tam gdzie jest to technicznie możliwe.
f) sprzeciwiania się w każdej chwili, na podstawach odnoszących się do Państwa konkretnej sytuacji, przetwarzaniu Państwa danych osobowych opartemu na punkcie (e) lub (f) Artykułu 6(1), w tym profilowaniu opartemu na tych zasadach. Tam, gdzie dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach takiego marketingu, w tym profilowaniu w zakresie odnoszącym się do takiego marketingu bezpośredniego.
g) prawa bycia wyłączonym z decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym z profilowania, które generuje skutki prawne dotyczące Państwa lub ma na Państwa podobny istotny wpływ.
h) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 
8. Metody egzekwowania praw
Mogą Państwo egzekwować swoje prawa w każdej chwili, kontaktując się WeatherTech Europe S.r.l. pod adresem e-mail: privacyeu@weathertech.com
Administrator, podmiot przetwarzający i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie
Administratorem jest WeatherTech Europe S.r.l. z siedzibą w Via Caduti Del Lavoro 25, Bogolese di Sorbolo (Parma), Włochy. Zaktualizowana lista podmiotów przetwarzających i osób odpowiedzialnych za przetwarzanie jest przechowywana w siedzibie Administratora.
 
 
Zamknij