Polityka prywatności


 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Ta strona zawiera opis sposobu, w jaki witryna jest zarządzana pod względem postępowania z danymi osobowymi użytkowników, którzy ją odwiedzają.
 
WeatherTech Direct, LLC, z siedzibą w via Caduti del Lavoro n.25 w Bogolese di Sorbolo (PR), Włochy, jako Administrator przetwarzania danych osobowych, działający zgodnie z włoskim Dekretem Ustawodawczym 196/2003 z późniejszymi zmianami — Kodeksem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz Rozporządzeniem UE 679/2016, wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. — Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie witryny www.weathertecheurope.com. Nie ma zastosowania do innych witryn, do których prowadzą odsyłacze zewnętrzne; powinno się ją rozumieć jako Politykę Prywatności zamieszczoną zgodnie z art. 13 właściwego prawa dla osób, które korzystają z witryny; jest zgodna z Zaleceniem nr 2/2001 dotyczącym minimalnych wymagań w zakresie gromadzenia danych online w Unii Europejskiej, przyjętym 17 maja 2001 r. przez Grupę Roboczą utworzoną na mocy Artykułu 29.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie, przejrzyście, dokładnie i poufnie, z przestrzeganiem ograniczeń co do celów, przechowywania i minimalizacji ilości danych, a także z zachowaniem integralności. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulacyjnymi zawartymi w odpowiednim dokumencie prawnym oraz wymaganiami poufności, do których taki dokument się odnosi.
 
ADMINISTRATOR DANYCH
 
Administratorem danych witryny jest WeatherTech Direct, LLC, zgodnie z definicją powyżej.  
Administrator udostępnia Państwu wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym listę podmiotów przetwarzających, które pracują z tymi danymi.
 
DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU  
 
Witryna gromadzi następujące dane osobowe::
 
a.   Dane nawigacji
Systemy informatyczne witryny gromadzą pewne dane osobowe, których przesyłanie odbywa się w sposób dorozumiany poprzez korzystanie z protokołów komunikacji internetowej. Informacje nie są gromadzone w celu powiązania z konkretną osobą, jednakże ze względu na swój charakter, jeśli będą przetwarzane i wiązane z danymi przetwarzanymi przez osoby trzecie, takie informacje mogą umożliwić identyfikację użytkownika.  
Te dane obejmują adresy IP i nazwy domenowe urządzeń wykorzystywanych do łączenia się z witryną, adresy żądanych zasobów w postaci URI (Uniform Resource Identifier — ujednolicony identyfikator zasobów), godzinę żądania, metodę używaną do wysłania żądania do serwera, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.
Te dane służą do wydobywania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny, monitorowania jej prawidłowego działania i prawidłowego dostarczania żądanych funkcjonalności, służą też do celów zapewnienia bezpieczeństwa i ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych szkodzących witrynie lub osobom trzecim. Dane są usuwane po 40 miesiącach.
 
b.   Dane przekazywane dobrowolnie

Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przekazywania za pośrednictwem witryny Danych Osobowych, takich jak nazwisko i adres e-mail, aby się z nami kontaktować. Będziemy przetwarzali takie dane zgodnie z właściwymi regulacjami. Prosimy o zapoznanie się ze specyfikacjami informacji zamieszczonymi w odpowiednich obszarach witryny.
 
c.   Ciasteczka i podobne technologie
Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem witryny www.weathertecheurope.com przy użyciu ciasteczek. Więcej informacji na temat stosowania ciasteczek i podobnych technologii zawiera Polityka Plików Cookie.
    
CELE, PODSTAWA PRAWNA I OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER PRZETWARZANIA

 
Dane osobowe przekazane przez Państwa do niniejszej witryny będą przetwarzane przez WeatherTech Direct, LLC do następujących celów:
 
a) wykonywanie konkretnego żądania informacji;
b) badania/analizy statystyczne, wykorzystujące dane zagregowane lub anonimowe, tj. bez możliwości identyfikacji użytkownika, a służące do mierzenia parametrów działania witryny, mierzenia ruchu, oceny jej użyteczności i zainteresowania nią;
c) cele związane z wypełnianiem zobowiązań prawnych, którym podlega Administrator.
 
Przekazanie Państwa danych osobowych do wymienionych powyżej celów jest dobrowolne, jeśli jednak zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, może to spowodować, że wykonanie żądania kontaktu lub otrzymania informacji nie będzie możliwe.
 
ODBIORCY

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez personel wyznaczony przez Administrator lub osoby trzecie, którym są powierzone usługi techniczne zarządzania witryną. W żadnym przypadku Państwa dane nie będą ujawniane.
 
PRZESYŁANIE

Część Państwa Danych Osobowych jest przesyłana do Odbiorców, którzy mogą się znajdować poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności:

•    MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Ct, Bolingbrook, Illinois 60440
•    Svanaco, Inc., korporacji stanu Illinois prowadzącej działalność pod firmą Americaneagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, Illinois 60018

Przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych jest oparte na umowie o eksporcie przetwarzania danych, której treść jest dostępna na życzenie.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do spełnienia żądania informacji lub tak długo, jak wymagają tego właściwe przepisy prawa.
 
PAŃSTWA PRAWA   

Mają Państwo prawo w każdej chwili do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe istnieją, czy nie, dowiedzenia się, co obejmują i skąd pochodzą, sprawdzenia ich dokładności oraz żądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub usunięcia.
Mają państwo prawo do spowodowania usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych przetworzonych niezgodnie z prawem, jak również do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu w każdym przypadku na podstawach zgodnych z prawem.
Zostaną podjęte wszelkie wysiłki, aby funkcjonalności witryny były jak najbardziej interoperacyjne, przy zastosowaniu automatycznych mechanizmów kontroli prywatności dostępnych w niektórych stosowanych przez użytkowników produktach. Ze względu na to, że poziom zaawansowania automatycznych mechanizmów kontroli nie zapewnia braku w nich błędów i nieprawidłowego działania, prosimy mieć na uwadze, że niniejszy dokument opublikowany na tej stronie stanowi „Politykę Prywatności" dla niniejszej witryny i podlega aktualizacjom.
 
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2019 r.
 
Zamknij