Warunki użytkowania


Definicje

 • „Informacje prawne": Zasady i warunki.
 • „Witryna" lub „serwis": Witryna http://www.weathertecheurope.com/pl/ oraz strona główna http://www.weathertecheurope.com/pl/ i połączone z nią podstrony, a także inne zebrane informacje lub aplikacje, którymi administruje lub których dostarcza spółka WeatherTech Direct, LLC, dostępne za pomocą narzędzi informatycznych, takich jak komputery PC, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, sprzęt telewizyjny lub inne urządzenia sieciowe, przeznaczone dla sieci przewodowych i bezprzewodowych.
 • „Treści": Strony internetowe, dokumenty tekstowe, treści publicystyczne, informacje, ilustracje, elementy graficzne, obrazy i fotografie, bazy danych, oprogramowanie, a także wszystkie inne materiały audiowizualne dowolnego rodzaju i charakteru.
 • „Usługi": Wszystkie funkcje, urządzenia, aplikacje, informacje oraz inne elementy, udostępniane za pomocą tego serwisu.
 • „Gość" lub „użytkownik": każda osoba, która ma dostęp do witryny, za zgodą lub bez zgody WeatherTech Direct, LLC, a także każda osoba, która używa wspomnianej witryny, niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest „zarejestrowana".
 • „Umieszczanie w ramkach": Umieszczenie „dostarczanej" (powiązanej) strony, należącej do innej witryny wewnątrz struktury innej „dostarczanej" (zawierającej odsyłacze) witryny.
 • „Bezpośrednie łączenie do zasobów witryny": Bezpośredni odsyłacz, umieszczony w witrynie internetowej, który kieruje do określonej strony innej witryny, z pominięciem jej strony głównej.

Procedury i warunki dotyczące korzystania z witryny

Każda osoba odwiedzająca tę witrynę lub używająca jej w jakikolwiek sposób jest zobowiązana do akceptacji bez zastrzeżeń podanych poniżej warunków. Każda osoba, która nie akceptuje tych warunków ani nie zamierza ich przestrzegać, nie jest uprawniona do dostępu do witryny, jej używania lub pobierania umieszczonych w niej materiałów.

Spółka WeatherTech Direct, LLC zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych warunków i procedur dostępu do jej witryny internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmiany warunków korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie zmienionych warunków.

Obowiązujące prawo

Wszystkie treści publikowane lub dostarczane za pomocą tej witryny, co obejmuje również wybór i organizację, a także uporządkowanie i projekt witryny podlegają ochronie z tytułu prawa do zachowania poufności (włoski dekret z mocą ustawy nr 30/6/2003, #196), praw autorskich (Ustawa nr 22/4/1941, #633, ze zmianami wprowadzonymi włoskim dekretem z mocą ustawy nr 29/12/1992 #518 w sprawie ochrony prawnej oprogramowania), z także innych krajowych i międzynarodowych przepisów o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej, wraz z wszelkimi poprawkami i uzupełnieniami.

Zawartość i cel serwisu

Zawartość witryny jest przeznaczona dla użytkowników krajowych i zagranicznych i została sprawdzona pod kątem prawa włoskiego i dyrektyw Unii Europejskiej, w tym przepisów o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Celem witryny jest publikowanie w Internecie wiadomości dotyczących spółki WeatherTech Direct, LLC, a także Grupy, do której należy ta spółka, w celach informacyjnych i reklamowych, a także w celu świadczenia usług internetowych.

Spółka WeatherTech Direct, LLC potwierdza, że:

 • Wdrożyła procedury w celu zapewnienia wiarygodności, kompletności, przydatności, aktualizowania i aktualności informacji, zamieszczanych w tej witrynie.
 • Zamierza usuwać wszelkie błędy techniczne i typograficzne tak szybko, jak to możliwe.
 • Zawsze zastrzega sobie prawo do zmiany treści oraz procedur działania i obsługi witryny i usług, które są za jej pomocą udostępniane, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.
 • Nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy lub opóźnienia aktualizacji.

Treść i jakiekolwiek elementy witryny mogą być powielane (w tym częściowo lub z powołaniem na źródła) wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia WeatherTech Direct, LLC.

Zasady korzystania z treści witryny

 1. Dozwolone działania

  Dostęp do witryny internetowej i jej treści, jako zarejestrowany lub niezarejestrowany odwiedzający, jest dozwolony wyłącznie w celach dopuszczonych przez WeatherTech Direct, LLC i podanych w niniejszej witrynie. Witryna oraz umieszczone w niej dane mogą być przeglądane i wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego (na przykład dla informacji własnej, badań lub analiz).

 2. Zabronione działania

  Użytkownikowi nie wolno używać witryny oraz umieszczonych w niej danych do celów komercyjnych ani korzystać w tych celach z usług osób trzecich. Oznacza to, że jakiekolwiek wykorzystywanie ekonomiczne lub komercyjne przez dowolnego użytkownika jest surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków uprzedniego zawarcia pisemnej umowy ze spółką WeatherTech Direct, LLC. W każdym przypadku zabronione jest:
  • dokonywanie zmian witryny lub jakichkolwiek jej treści bądź procedur dostępu;
  • podejmowanie działań uznawanych za przestępcze przez obowiązujące prawo (np. cyberprzestępczość o charakterze nielegalnego dostępu do systemu komputerowego);
  • wykonywanie czynności mających na celu oddzielenie części lub fragmentów niniejszej witryny lub w celu ich wykorzystywania w witrynach internetowych, które należą do innych podmiotów, dokonywania zmian, powielania, reprodukowania, ponownej publikacji, ładowania za pomocą programów komputerowych, udostępniania, transmisji lub dystrybucji takich treści w jakikolwiek sposób, w całości lub w części (dotyczy to również kodów i oprogramowania) bez uprzedniej zgody WeatherTech Direct, LLC lub z naruszeniem niniejszych warunków;
  • próby dostępu do zastrzeżonych obszarów witryny bez upoważnienia;
  • wysyłanie szkodliwych programów komputerowych, plików lub innych materiałów o charakterze destrukcyjnym, takich jak wirusy, pliki zmienione w celu uzyskania nieoczekiwanej funkcjonalności, pliki „z ukrytymi treściami" (takie jak pliki graficzne, w których umieszczono treści dźwiękowe), robaki, trojany i boty służące do przewijania zawartości ekranów lub wyświetlania wielu ekranów, a także wszelkich innych działań, które ogólnie mogą wpływać na integralność, funkcjonalność lub przekazywanie treści przez witrynę;
  • ogólnie każdy użytek, który powoduje uszkodzenie, przerwę w działaniu lub ograniczenie funkcjonalności witryny lub świadczonych za jej pomocą usług, lub który mógłby to spowodować;
  • każde niedozwolone zbieranie danych osobowych osób trzecich (np. adresów e-mail) za pomocą witryny.

 3. Działania zabronione – konsekwencje

  Bez uszczerbku dla praw, uprawnień lub możliwości działania osób trzecich, spółka WeatherTech Direct, LLC zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych po wykryciu jakichkolwiek zabronionych działań.

  W przypadku wykrycia naruszenia warunków użytkowania witryny spółka WeatherTech Direct, LLC zastrzega sobie prawo do podjęcia, bez uprzedniego zawiadomienia, dowolnych działań naprawczych, które obejmują uniemożliwienie korzystania z witryny i jej usług odwiedzającemu/użytkownikowi, a także usunięcie wszelkich materiałów, które zostały w niej umieszczone przez wspomnianego odwiedzającego/użytkownika, bez ponoszenia jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności. Spółka WeatherTech Direct, LLC zobowiązuje się do pełnej współpracy ze wszystkimi właściwymi organami, między innymi w celu szybkiej identyfikacji osób, które naruszają prawo.

Odsyłacze do innych witryn internetowych

Witryna WeatherTech Direct, LLC może zawierać odsyłacze do innych witryn, które należą do osób trzecich.

Korzystając z odsyłaczy do innych witryn internetowych, użytkownicy dobrowolnie opuszczają witrynę WeatherTech Direct, LLC i są kierowani do witryn umieszczonych w Internecie poza niniejszą witryną. Spółka WeatherTech Direct, LLC stara się o uzyskanie pozwoleń przed zamieszczeniem odsyłaczy do jakiejkolwiek witryny osoby trzeciej. Użytkownicy decydujący się na korzystanie z witryn, do których prowadzą takie odsyłacze, przyjmują wszelkie ryzyko, które jest związane z taką decyzją. WeatherTech Direct, LLC nie ponosi odpowiedzialności za niebędące pod kontrolą WeatherTech Direct, LLC treści, zamieszczone w jakichkolwiek witrynach, dostępnych za pośrednictwem odsyłaczy. Bez uszczerbku dla uzgodnień z osobami trzecimi, spółka WeatherTech Direct, LLC zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie każdego odsyłacza lub programu odsyłającego.

Każdy użytkownik, który chce umieścić odsyłacz do tej witryny na swojej stronie internetowej, musi najpierw dostarczyć pisemny wniosek o pozwolenie do spółki WeatherTech Direct, LLC, pod adresem Pier Carlo Cadoppi 9, Reggio Emilia. WeatherTech Direct, LLC zastrzega sobie prawo do oceny takiego wniosku i podjęcia decyzji o pozwoleniu według własnego swobodnego uznania; WeatherTech Direct, LLC zastrzega sobie także prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdej osobie, która umieszcza odsyłacze bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia. Zabronione jest tak zwane „bezpośrednie łączenie" („głębokie linkowanie") – wszystkie odsyłacze do tej witryny muszą prowadzić bezpośrednio do strony głównej witryny oraz informować, że witryna i jej zawartość są oddzielone od strony zawierającej odsyłacz. Odsyłacze muszą również informować, że spółka WeatherTech Direct, LLC jest właścicielem i operatorem tej witryny, bez udostępniania jakichkolwiek treści przez witrynę, na której jest umieszczony odsyłacz. Zabronione jest również umieszczanie treści witryny w ramkach.

Odpowiedzialność

Ani spółka WeatherTech Direct, LLC (która dla celów niniejszego punktu oznacza również administratorów, audytorów, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i doradców WeatherTech Direct, LLC), ani żaden inny licencjobiorca WeatherTech Direct, LLC nie podlegają odpowiedzialności za działania użytkownika lub osób trzecich lub szkody poniesione przez nich w wyniku korzystania z tej witryny lub jej zawartości. Spółka WeatherTech Direct, LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub szkody wynikające z jakichkolwiek kroków, które mogą zostać przez nią słusznie podjęte w celu przeciwdziałania wyżej wspomnianym działaniom niedozwolonym. Ponadto WeatherTech Direct, LLC nie ponosi odpowiedzialności za problemy użytkownika wynikające z przerw, zawieszeń, opóźnień lub nieprawidłowości świadczonych usług, związanych z dostawą energii elektrycznej, usług telefonicznych/telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek środków technicznych, za których pomocą treści są przekazywane, na które WeatherTech Direct, LLC nie ma żadnego wpływu. Mimo konsekwentnych starań na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, spółka WeatherTech Direct, LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z prawidłowością lub aktualnością treści tej witryny.

 
Zamknij