Friskrivningsklausul


INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
 
WeatherTech Direct, LLC Med kontor på Via Caduti Del Lavoro 25, Sorbolo (Parma), härefter benämnd "Controller", fungerar som Controller för datahantering och vill informera dig i enlighet med artikel 13 i Italiens lagstiftningsdekret 196/2003, härefter benämnd "Skretesskod" och artikel 13 i EU-förordning nr. 2016/679, härefter benämnd "GDPR", att de data vi får av dig hanteras på följande sätt och för följande syften:
 
1. Ämne för hantering, syften och laglig grund
Vi använder vissa data om dig för att ge dig åtkomst till skyddade delar av webbplatsen. Det handlar om personlig och kontaktinformation som du själv anger på registreringsformuläret. Det handlar särskilt om information om din identitet (för- och efternamn, e-postadress), och dessa data hanteras bara så att du kan få åtkomst till skyddade delar på www.weathertecheurope.com/se/my-account/register/. Utan denna information kan vi inte anta dig. Om du bestämmer dig för att inte ge ytterligare information, såsom din adress eller ditt telefonnummer, hindrar det dig inte från att registrera dig. Denna information efterfrågar vi för att förenkla kommunikationen mellan dig och vårt företag för att främja angivna syften. Med ditt uttryckliga samtycke kan dessutom den kontakt du ger oss användas för att skicka säljmeddelanden om våra erbjudanden. Om du inte vill gå med på denna hantering i marknadsföringssyfte, påverkar det inte huvudsyftet att få tillgång till rabatter speciellt för kortinnehavare.
 
2. Hanteringsmetoder
Dina personuppgifter hanteras enligt de rutiner som beskrivs i artikel 4 av Sekretesskoden och artikel 4 (2) i GDPR, och det innebär: insamling, registrering, inordning, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samrådande, användning, yppande genom överföring och spridning, eller på annat sätt göra data tillgängliga, inrättade eller kombinerade, begränsade, raderade eller förstörda. Dina data hanteras både i pappersform och elektroniskt och/eller automatiskt. Den hantering som görs av personer med denna uppgift och partner som en del av deras respektive uppgifter och i enlighet med våra instruktioner, kommer alltid att bara utföras för att uppfylla specifika syften och i strikt överensstämmelse med de sekretess- och säkerhetsprinciper som krävs enligt gällande förordningar.
 
3. Åtkomst till data
För de syften som beskrivs i avsnitt 2 kan dina data göras tillgängliga:
- För anställda och partner till Controllern i deras roll som personer med ansvar för hantering och/eller interna medarbetare och/eller systemadministratörer;
- För tredjepartsföretag eller andra parter (såsom kreditgivare, professionella studior, konsulter, försäkringsbolag osv.) som genomför utlagda aktiviteter för Controllerns räkning som externa utförare.
 
4. Yppande av data
Utan att behöva ett uttryckligt samtycke (artikel 24 av Sekretesskoden och artikel 6 i GDPR) kan Controllern yppa dina data för de syften som anges i avsnitt 2 till tillsynsmyndigheter och/eller rättsliga myndigheter samt alla andra parter till vilka sådan information är obligatorisk enligt lagen för genomförandet av ovannämnda syften. Dina data kommer inte att yppas.
 
5. Överföring av data
Dina uppgifter kan komma att överföras utanför EU. Controllern säkerställer att överföring av data utanför EU kommer att ske i enlighet med gällande lagbestämmelser och vid behov teckna avtal som säkerställer en adekvat skyddsnivå och/eller antar de standardavtalsklausuler som föreslagits av EU-kommissionen och/eller bindande företagsregler.
 
6. Lagring av data
Alla personuppgifter som tillhandahålls behandlas lagligt, rättvist, noggrant och proportionerligt, och endast med hjälp av dator och telefon på sätt som är absolut nödvändiga för att uppfylla ovan beskrivna syften. Personuppgifterna kommer under alla omständigheter inte att behållas längre än vad som är absolut nödvändigt för att ge fördelarna med att använda rabattkortet och/eller för administrativa och redovisningssyften eller specifika juridiska skyldigheter. Personuppgifter som inte behöver lagras för de angivna syftena kommer att raderas eller göras anonyma. Observera att de datorsystem som används för att hantera den insamlade informationen från början har konfigurerats för att minimera användningen av personlig information.
 
7. Den registrerades rättigheter
Som registrerad har du rättigheter enligt artikel. 7 av Sekretesskoden och artikel 15 och följande i GDPR, och specifikt rätt att:
a) från Controllern få bekräftelse om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte, och i så fall tillgång till personuppgifterna och följande information: Syftena med hanteringen; kategorier för berörda personuppgifter; mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att yppas, särskilt mottagare i tredjepartsländer eller internationella organisationer; om möjligt den tänkta period under vilken personuppgifterna ska lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden; om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan för dessa; förekomsten av en automatiserad individuell beslutsprocess, inklusive profilering, och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den använda logiken, samt den betydelse och de konsekvenser som förväntas drabba den registrerade för denna hantering.
b) från Controllern utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till syftet med hanteringen, har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande meddelande.
c) få Controllern att utan otillbörlig fördröjning radera dina personuppgifter, om en av följande förutsättningar gäller: a) personuppgifterna är inte längre nödvändiga med tanke på syftet med att de samlades in eller på annat sätt hanterades. b) du återkallar det samtycke som hanteringen baseras på enligt artikel 6.(1) punkt (a) eller artikel 9.(2) punkt (a) och om det inte finns någon annat rättsligt skäl till hanteringen; c) du motsätter dig hanteringen enligt artikel 21.(1) och det inte finns några särskilda legitima grunder för hanteringen, eller du motsätter dig hanteringen enligt artikel 21.(2); d) personuppgifterna har hanterats olagligt e) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet inom EU eller dess medlemsstater som Controllern måste följa. f) personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet om informationssamhällstjänster som avses i artikel 8.(1).
d)få från Controllern en begränsning av hantering då något av följande gäller: a) du bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för Controllern att verifiera personuppgifternas riktighet; b) hanteringen är olaglig och du motsätter sig radering av personuppgifterna och begära begränsning av användningen i stället c) Controllern behöver inte längre personuppgifterna för syftena med hanteringen, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga krav; d) du har invänt mot hanteringen enligt artikel 21.(1) i avvaktan på en bekräftelse att Controllerns lagliga skäl är viktigare än dina.
E) ta emot personuppgifterna om dig som du har lämnat till en Controller i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att skicka dessa data till en annan Controller utan hinder från Controllern som fått personuppgifterna, där: a) hanteringen är baserad på ett kontrakt; b) hanteringen utförs på ett automatiska sätt. Vid utövandet av din rätt till dataöverförbarhet ska du ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en Controller till en annan, där detta är tekniskt möjligt.
f) vägra, mot bakgrund av dina specifika förhållanden, när som helst, hantering av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.(1) punkt (e) eller (f), inklusive profilering utifrån dessa bestämmelser. Om personuppgifter hanteras för direkt marknadsföring ska du ha rätt att när som helst invända mot sådan hantering av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.
g) rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatiserad hantering, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter för dig eller på annat liknande sätt påverkar dig.
h) rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.
 
 
8. Metoder för utövande av rättigheter
Du kan när som helst hävda dina rättigheter genom att kontakta WeatherTech Direct, LLC via e-post: privacyeu@weathertech.com
Controller, processor och personer med ansvar för hantering
Controller är WeatherTech Direct, LLC Med kontor på Via Caduti Del Lavoro 25, Bogolese di Sorbolo (Parma) Italien. Den uppdaterade förteckningen över processorer och personer som ansvarar för hanteringen förvaras på Controllerns kontor.
 
 
Stäng