Användarvillkor


Definitioner

 • för "Juridiska kommentarer": Regler och villkor.
 • för "webbplatsen" eller "platsen": Hemsidorna http://www.weathertecheurope.com/se/ och http://www.weathertecheurope.com/se/ samt webbsidorna som finns däri, eller annan insamlad information och/eller program som administreras eller tillhandahålls av WeatherTech Direct, LLC och öppnas med datoriserade verktyg, såsom PC, bärbara datorer, handdatorer, mobiltelefoner, digitalkameror, tv-utrustning och andra nätverksenheter för kabelförsedda eller trådlösa nätverk.
 • för "Innehåll": Webbsidor, textdokument, redaktionsinnehåll, kommunikationer, ritningar, grafiska presentationer, bilder och fotografier, databaser, mjukvara och alla övriga audiovisuella material av valfri typ och karaktär.
 • för "Tjänster": Alla funktioner, enheter, applikationer, information och andra funktioner som är tillgängliga via den här webbplatsen.
 • för "Besökare" eller "användare": en person som har åtkomst till webbsidan, med eller utan samtycke från WeatherTech Direct, LLC, eller en person som använder den omnämnda platsen, oavsett om den har "registrerat sig" eller inte.
 • för "infångning": Inkludering av "erbjuden" (länkad) sida, tillhörande en viss plats inom strukturen för en annan "erbjuden" (länkning) plats.
 • för "Djup länk": En direkt länk, som finns på en webbplats, eller en specifik sida eller annan plats som leder förbi hemsidan.

Procedurer och villkor för användning av webbplatsen

Alla som besöker den här webbplatsen eller använder den på något sätt godkänner reservationslöst att omfattas av villkoren som specificeras nedan. De som inte godkänner dessa regler eller inte har för avsikt att omfattas av dem ska inte beaktas för åtkomst, användning eller hämtning av material från den här platsen.

WeatherTech Direct, LLC förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera dessa villkor och procedurerna för åtkomst till webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. I händelse av ändringar av villkoren, kräver åtkomst till den här webbplatsen samtycke till villkoren så som de utformas.

Tillämplig lagstiftning

Allt innehåll som publiceras eller tillhandahålls på webbplatsen, inklusive urval och organisation, samt utformning och design på webbplatsen, skyddas av personuppgiftslagen (Italian Legislative Decree 30/6/2003, #196), upphovsrättslagen (Law 22/4/1941, #633, enligt tillägget från Italian Legislative Decree 29/12/1992 #518 för juridiskt programvaruskydd), och av övrig nationell och internationell immaterialrättslig lag, tillsammans med dess tillägg och bilagor.

Innehåll och syfte med platsen

Innehållet på webbplatsen har undersökts i enlighet med italiensk lag och EU-direktiv, inklusive de som rör skydd av litterära och konstnärliga arbeten, och de är avsedda för användare inom landet och utomlands. Syftet med den här platsen är att på Internet i informations- och marknadsföringssyfte, publicera nyheter rörande företaget WeatherTech Direct, LLC, och gruppen det tillhör, samt att erbjuda online-tjänster.

WeatherTech Direct, LLC bekräftar att

 • Det implementerar procedurer för att säkerställa precisionsnormer, fullständighet, lämplighet, uppdatering och tidsplanering av informationen på webbplatsen.
 • Det så snabbt som möjligt avlägsnar tekniska och typografiska fel som kan förekomma.
 • Det alltid förbehåller sig rätten att modifiera innehåll och funktions- och driftsprocedurer för webbplatsen och de tjänster som erbjuds, efter eget godtycke och utan föregående meddelande.
 • Det kan inte hållas ansvarigt för några felaktigheter, fel eller fördröjningar i uppdateringar.

Innehållet och alla dess delar får bara reproduceras (inklusive utvalda delar eller källhänvisning) med föregående skriftligt samtycke från WeatherTech Direct, LLC.

Regler för användning av platsinnehåll

 1. Auktoriserade aktiviteter

  Åtkomst till webbplatsen och dess innehåll, som registrerad eller oregistrerad besökare, tillåts bara i de syften som godkänts av WeatherTech Direct, LLC och i enlighet med instruktionerna på webbplatsen. Platsen och data den innehåller får bara användas för personligt bruk (exempelvis personlig information, forskning och studier).

 2. Förbjudna aktiviteter

  Användaren får inte använda eller orsaka att tredje part använder webbplatsen och data den innehåller i kommersiella syften. Därför är all ekonomisk och kommersiell användning strikt förbjuden, om den inte föregåtts av en skriftlig överenskommelse med WeatherTech Direct, LLC. Följande är alltid förbjudet:
  • ändringar av webbplatsen eller några delar av dess innehåll eller åtkomstprocedurer;
  • beteenden som utgör ett brott enligt gällande lagstiftning (t.ex. internetbrott, såsom olagliga intrångsförsök i datorsystem);
  • beteenden med avsikter att splittra större eller mindre delar av den här webbplatsen och/eller att införliva dem med andra tredjepartswebbplatser, att förändra, kopiera, reproducera, publicera om, läsa in från ett program, offentliggöra, översända eller distribuera sådant innehåll på något sätt, helt eller delvis, inklusive koder och mjukvara, utan föregående skriftligt samtycke från WeatherTech Direct, LLC eller i strid med dessa villkor;
  • åtkomstförsök till reserverade områden på webbplatsen utan auktorisering;
  • överföring av destruktiva datorprogram, filer eller andra material med nedbrytande funktioner, såsom virus, manipulerade filer, "dolda" filer (såsom bilder där ljudfiler har integrerats), maskar, trojaner och robotprogram för bläddring eller öppning av flera skärmar, och för andra aktiviteter, som i allmänhet kan störa integriteten, funktionen eller online-kommunikationen på webbplatsen;
  • i allmänhet, all användning som resulterar i skada, avbrott, eller begränsning av den här webbplatsen eller dess tjänster, eller som kan göra detta;
  • all otillåten insamling av personlig information från tredje part (t.ex. e-postadresser) genom webbplatsen.

 3. Förbjudna åtgärder – Konsekvenser

  Utan att det påverkar tillämpningen av någon rättighet, behörighet eller makt som tillhör någon tredje part, förbehåller sig WeatherTech Direct, LLC rätten att vidta juridiska åtgärder om några förbjudna aktiviteter skulle uppstå.

  Om överträdelser av webbplatsens användarvillkor upptäcks förbehåller sig WeatherTech Direct, LLC rätten att vidta korrigerande åtgärder utan föregående meddelande, inklusive förhindrande av besökarens/användarens åtkomst till webbplatsen och dess tjänster, och borttagning av material som placerats där av den aktuella besökaren/användaren, utan att åta sig något direkt eller indirekt ansvar. WeatherTech Direct, LLC åtar sig att samarbeta fullt ut med alla kompetenta myndigheter, inklusive för att snabbt identifiera de som ansvarar för något lagbrott.

Kopplingar till andra webbplatser

Webbplatsen för WeatherTech Direct, LLC kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part.

Genom att följa länkar till andra webbplatser lämnar användarna frivilligt webbplatsen för WeatherTech Direct, LLC och omdirigeras till sidor på webben utanför den här webbplatsen. WeatherTech Direct, LLC begär föregående auktorisering före länkning till en tredjepartswebbplats. Användare som bestämmer sig för att öppna länkade webbplatser, tar ansvar för hela risken som detta beslut medför. WeatherTech Direct, LLC ansvarar inte för innehållet på några webbpatser som öppnas via länkar som inte kontrolleras av WeatherTech Direct, LLC. Utan att det påverkar avtalet med tredje part förbehåller sig WeatherTech Direct, LLC rätten att ta bort länkar eller länka program när så önskas.

Alla användare som vill inkludera en länk till den här webbplatsen på hemsidan måste först begära att få det auktoriserat från WeatherTech Direct, LLC genom att skicka en begäran skriftligt till huvudkontoret på adressen Pier Carlo Cadoppi 9, Reggio Emilia. WeatherTech Direct, LLC förbehåller sig rätten att utvärdera begäran och bevilja auktoriseringen å eget godtycke; vidare förbehåller sig WeatherTech Direct, LLC rätten att agera i enlighet med gällande lag mot en person som introducerar länkar som inte har godkänts i förväg. Så kallad "djuplänkning" är förbjuden: alla länkar till den här webbplatsen ska leda direkt till webbplatsens hemsida och måste visa att den här webbplatsen och dess innehåll är separat från webbplatsen som innehåller länken; de måste även visa att WeatherTech Direct, LLC äger och använder den här platsen, utan att dela något innehåll från platsen som skapade länken. På samma sätt är "infångnings"-teknik förbjuden.

Ansvar

Vare sig WeatherTech Direct, LLC (som i det här avsnittet ska förstås omfatta administratörer, granskare, direktörer, anställda, ombud och WeatherTech Direct, LLC-konsulter), eller andra licensgivare för WeatherTech Direct, LLC kan hållas ansvariga för åtgärder och/eller skador orsakade av användaren och/eller tredje parter, genom användning av den här webbplatsen och/eller dess innehåll.. WeatherTech Direct, LLC kan inte hållas ansvarigt för några åtgärder och/eller skada som kan orsakas av några steg som legitimt tas för att adressera tidigare nämnda, förbjudna aktiviteter. Dessutom kan inte WeatherTech Direct, LLC hållas ansvarigt för problem som användaren ställs inför vid störningar, driftsstopp, fördröjningar eller felfunktioner i tjänsten, som ett resultat av strömförsörjningstillgång eller telefon-/telekommunikationstjänster, eller andra tekniska åtgärder där innehåll överförs och som WeatherTech Direct, LLC inte ansvarar för. Trots dess samtycke till ansträngningarna att förbättra tjänsten som erbjuds kan inte WeatherTech hållas ansvarigt för tredje part med hänsyn till exakthet eller aktuell status i innehållet på den här webbplatsen.

 
Stäng